AGPROFITtrade,a.s.
IC:26400596,
DIC:CZ 264 00 596

Den zápisu:    07.11.2005
Spisová značka: B 15978 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Kontakt:
Tel:         +420 234 106 350
Mobil:     +420 737 237 858
Mail:       agprofit@agprofit.cz


 

Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

svolává

 řádnou valnou hromadu č.1 v roce 2023

 

na den 13.června 2023 od 11.00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti
Zemědělské družstvo Novosedly, Pšov - 4
,
s následujícím pořadem jednání:

1.      Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2.      Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022

4.      Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022

5.      Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022

6.      Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022

7.      Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2022

8.      Závěr

 

Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:

 

K bodu 2. pořadu jednání – „Volba orgánů valné hromady“:

Předseda valné hromady: ing. Stanislav Šrámek
Zapisovatel: Vladimír Vrzáček
Ověřovatel zápisu a skrutátor: ing. Pavel Baxa

K bodům 3. a 4. pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce.
Představenstvo ani dozorčí rada společnosti nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání – „Schválení roční účetní závěrky za rok 2022“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou a dozorčí radou schválenou roční účetní uzávěrku společnosti AG PROFIT trade, a.s. za rok 2022.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku
společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady vyplývající ze zákona je ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku.

K bodu 6. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2022 takto:

            „Dosažený zisk (ztrátu) za rok 2022 ve výši + 19 157,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období).“ 

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti navrhuje dosažený zisk za rok 2022 ponechat ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých let z důvodu
nestabilní společenské situace a podnikatelského prostředí a očekávaného zvýšení nákladů a výdajů společnosti v roce 2023.

K bodu 7. pořadu jednání – „Výroční zpráva společnosti za rok 2022“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení výroční zprávu společnosti
za ukončený hospodářský rok. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti
uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví
§ 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných
osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

 

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo
protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na
www.agprofit.cz.

 

Organizační pokyny:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.  

Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně nebo na elektronickou adresu
společnosti: agprofit@agprofit.cz.

Registrace účastníků bude probíhat od 10,30 hod. do 10,55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby bude ověřen dle příslušného veřejného
rejstříku nebo předloží jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci,
je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

V Praze dne 28.04.2023

 

                                                                                               Ing. Stanislav Šrámek
                                                                                  pověřený člen představenstva společnosti