AGPROFITtrade,a.s.
IC:26400596,
DIC:CZ 264 00 596

Den zápisu:    07.11.2005
Spisová značka: B 15978 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo:
Českobrodská 1174
198 00 Praha 9 - Kyje

Kontakt:
Tel:         +420 234 106 350
Mobil:     +420 737 237 858
Mail:       agprofit@agprofit.cz


 

Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

svolává

 

řádnou valnou hromadu č.1 v roce 2020

na den 19.6.2020 v 12.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti
Příkosická zemědělská a.s. - Mirošov 604,
s následujícím pořadem jednání:

 

 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019
  4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2019
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2019
  6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
  7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
  8. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2019
  9. Určení auditora společnosti pro účetní rok 2020
  10. Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:

K bodu 2. pořadu jednání - „Volba orgánů valné hromady“:
Předseda valné hromady: ing. Stanislav Šrámek
Zapisovatel: Vladimír Vrzáček
Ověřovatel zápisu a skrutátor: ing. Ladislav Vágner

K bodům 3.,4. a 5. pořadu jednání - Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce.
Představenstvo ani dozorčí rada společnosti nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání - „Schválení roční účetní závěrky za rok 2019“:
Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou a dozorčí radou schválenou roční účetní uzávěrku společnosti AG PROFIT trade, a.s. za rok 2019.

K bodu 7. pořadu jednání - „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019“:
Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2019 takto:
„Dosažený zisk (ztrátu) za rok 2019 ve výši - 84 347,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období).“

K bodu 8. pořadu jednání - „Výroční zpráva společnosti za rok 2019“:
Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 9. pořadu jednání - „Určení auditora společnosti pro účetní rok 2020“:
Valná hromada společnosti schvaluje Organizační kancelář Praha se sídlem v Praze, Vavřinecká 615/25, PSČ 158 00 jako auditora společnosti pro rok 2020.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh
k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů
stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících
se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo
pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu
nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na
www.agprofit.cz .

Organizační pokyny:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.
Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně
nebo na elektronickou adresu společnosti:
agprofit@agprofit.cz .

Registrace účastníků bude probíhat od 11,30 hod. do 11,55 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby bude ověřen dle příslušného
veřejného rejstříku nebo předloží jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá
z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

                  V Praze dne 14.05.2020
                  Ing. Stanislav Šrámek
                  pověřený člen představenstva společnosti